سامانه جامع مدیریت مرخصی و ماموریت

سامانه جامع مدیریت مرخصی و ماموریت شرکت‌ها و سازمان‌ها از قدیم تا همین امروز حساسیت زیادی روی تردد پرسنل خودشان…

0
جهت خرید تماس بگیرید

سامانه جامع ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

سامانه منابع انسانی شهرداری های خراسان جنوبی

0
جهت خرید تماس بگیرید

سامانه جامع آموزشی دهیاری ها و شهرداری ها

سامانه جامع آموزش دهیاری ها و شهرداری ها همگام با رشد و توسعه فناوری، ارائه آموزش بر بسترهای الکترونیکی نیز…

0
جهت خرید تماس بگیرید

سامانه جامع منابع انسانی دهیاری ها

سامانه منابع انسانی دهیاری های خراسان جنوبی

0
حهت خرید تماس بگیرید

سامانه جامع آموزشی شوراهای اسلامی شهر و روستا

سامانه جامع آموزش شوراهای اسلامی شهر و روستا همگام با رشد و توسعه فناوری، ارائه آموزش بر بسترهای الکترونیکی نیز…

0
جهت خرید تماس بگیرید

سامانه جامع منابع انسانی شهرداری ها

سامانه منابع انسانی شهرداری های خراسان جنوبی

1
جهت خرید تماس بگیرید