افتا چیست؟

افتا مخفف عبارت (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) است که به عنوان‌های مختلف از جمله: مجوز افتا ، مجوز افتا, گواهی ارزیابی نما نیز شناخته می‌شود.
خدمات فنی افتا، شامل پیکربندی امن و پشتیبانی امنیتی محصول فتا می‌باشد که این شرکت توانسته است این گواهی را در تاریخ 1400/10/22 دریافت نماید.

با توجه به فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌ها و نهادهای کشور در فضای تبادل اطلاعات، تامین امنیت زیرساخت‌ها، سازمان‌ها و نهادهـای کشـور موضـوع بسـیار حـائز اهمیتـی تلقـی می‌شود. با توجه به تهدیدات امنیتی که در فضای تولید و تبادل اطلاعات رخ می‌دهد بدیهی اسـت کـه استفاده از محصولات، خدمات و آزمایشگاه­‌های دارای صلاحیت خدمات امنیتی سبب ارتقای امنیـت شـبکه ملـی می‌شود و از خسارات احتمالی ناشی از بکارگیری محصولات ناامن پیشگیری خواهد شد. مرکز مدیریت راهبـردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات با فعالیتی مشترک عهده‌دار تامین و ارزیابی امنیت و ارائه گواهی هستند.